Thanh tra

 
 • Kết luận thanh tra về công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2020 (Đợt 3)   

  Kết luận thanh tra về công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2020 (Đợt 3)

  Thực hện Quyết định số 1210/QĐ-ĐHQB ngày 7/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 (Đợt 3), từ ngày 12/9/2020 đến ngày 15/9/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra coi thi, chấm thi tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 (Đợt 3) ngày 17/9/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, H

  24/09/2020 09:19

 • Kết luận thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1)   

  Kết luận thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1)

  Thực hiện Quyết định số 931/QĐ-ĐHQB ngày 21/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1), từ ngày 25/7/2020 đến ngày 29/7/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra coi thi, chấm thi tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2020 (đợt 1) ngày 03/8/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Q

  17/09/2020 17:48

 • Kết luận thanh tra Trung tâm đào tạo thường xuyên   

  Kết luận thanh tra Trung tâm đào tạo thường xuyên

  Thực hiện Quyết định số 426/QĐ-ĐHQB ngày 28/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Đào tạo thường xuyên, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 04/6/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Đào tạo thường xuyên tại Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/6/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 755/KL-ĐHQB ngày 29/6/2020 (có

  17/09/2020 17:16

 • Kết luận thanh tra về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019   

  Kết luận thanh tra về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019

  Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-ĐHQB ngày 03/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra, kiểm tra công tác xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019, từ ngày 10/02/2020 đến ngày 24/02/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Hội đồng tuyển sinh, thường trực Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Bình. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/3/2020 của Trưởng đoàn Thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 311/KL-

  17/09/2020 17:06

 • Kết luận thanh tra Phòng Công tác sinh viên   

  Kết luận thanh tra Phòng Công tác sinh viên

  Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-ĐHQB ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Phòng Công tác sinh viên, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 28/11/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công tác sinh viên. Xét Báo cáo kết quả thanh tra Phòng Công tác sinh viên ngày 18/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành kết luận thanh tra số 2346/KL/ĐHQB ngày 20/12/2019 (có file đính kèm)

  17/09/2020 16:52

 • Kết luận thanh tra Trung tâm HTSV&KN   

  Kết luận thanh tra Trung tâm HTSV&KN

  Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-ĐHQB ngày 16/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm HTSV&KN, từ ngày 29/5/2019 đến ngày 08/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành tranh tra tại Trung tâm HTSV&KN

  26/08/2019 10:44

 • Kết luận thanh tra Phòng QLKH&HTQT   

  Kết luận thanh tra Phòng QLKH&HTQT

  Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-ĐHQB ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, từ ngày 16/11/2018 đến ngày 28/12/2018 (theo ngày làm việc hành chính), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH&HTQT).

  21/05/2019 15:57

 • Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN   

  Kết luận thanh tra Trung tâm TH-NN

  Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 20/4/2018 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

  23/05/2018 14:53

 • Đề cương báo cáo   

  Đề cương báo cáo

  Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Đoàn thanh tra đề nghị Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thực hiện một số nội dung sau đây:

  23/03/2018 17:49

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình