Thông báo

Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2016-2017

3/22/2017 8:52:42 AM
Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Đoàn Kiểm tra hồ sơ chuyên môn đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-ĐKT về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2016-2017, theo đó, đã xác định thời gian tiến hành kiểm tra cụ thể tại các đơn vị từ ngày 13/3/2017 đến ngày 28/3/2017.

Tuy nhiên, trong tháng 3/2017, Nhà trường có nhiều việc cấp bách yêu cầu các đơn vị cần tập trung giải quyết để hoàn thành trong tháng 3. Vì vậy, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Đoàn Kiểm tra thông báo thay đổi thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 11/4/2017 đến ngày 26/4/2017, cụ thể tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Ngày, tháng, năm

Ghi chú

1

Khoa Khoa học- Tự nhiên

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

2

Khoa Khoa học- Xã hội

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

3

Khoa Kinh tế- Du lịch

Ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

4

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ

Ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

5

Khoa Nông-Lâm- Ngư

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

6

Khoa GDTC-QP

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

7

Khoa Ngoại ngữ

Ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

8

Khoa Lý luận Chính trị

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

9

Khoa ÂN-MT

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

10

Khoa Sư phạm TH-MN

Ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

11

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Ngày 25, 26 tháng 4 năm 2017

 

Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế, lịch làm việc có thể thay đổi và sẽ được điều chỉnh tại Mục kế hoạch công tác tuần trên Website Trường, các đơn vị thường xuyên theo dõi để biết và thực hiện.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                  TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

- Ban Giám hiệu;                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị;                                                                                                         TS. Bùi Khắc Sơn

- TV Đoàn Kiểm tra;

- Lưu: VT, TTr-PC.

                                                                                     

                                                                   

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình