Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN

4/5/2017 2:02:18 PM

I. Cơ cấu tổ chức

II. Danh sách nhân sự

Biên chế của Phòng: 05 CBGV;

Chi bộ: 05 đảng viên;

Công đoàn: 05 công đoàn viên.

1.       ThS. Nguyễn Đại Thăng - Trưởng phòng

2.       ThS. Nguyễn Chiêu Sinh

3.       ThS. Lê Thị Lan Phương

4.       ThS. Dương Thị Hồng Thuận

5.       CN. Nguyễn Thị Bạch Cúc

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA-PHÁP CHẾ

1. ThS. Nguyễn Đại Thăng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

- Phụ trách chung các công tác của Phòng: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, nền nếp làm việc của đơn vị, lĩnh vực chuyên môn, duyệt các văn bản liên quan trước khi trình ký,…

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân của Nhà trường.

- Tổ chức, chủ trì các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp Chi bộ, họp Phòng

- Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

2. ThS. Nguyễn Chiêu Sinh - Giảng viên

- Phụ trách theo dõi lĩnh vực thanh tra, kiểm tra nền nếp dạy học;

- Tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện công tác thanh tra; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất theo sự phân công của Trưởng phòng;

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Trường và các nhiệm vụ khác khi được Phòng và Nhà trường phân công.

3. ThS. Dương Thị Hồng Thuận - Chuyên viên

- Phụ trách công tác Pháp chế, kiểm duyệt các văn bản của Nhà trường;

- Phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng;

- Phụ trách trang Web của Phòng và Mục Phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường trên Trang Thông tin điện tử của Trường;

- Tư vấn pháp luật liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Phòng;

- Tham gia thanh tra, kiểm tra nền nếp dạy học, thi kết thúc học phần hoặc các kế hoạch thanh tra đột xuất khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên, biên tập viên Tổ biên tập của Ban Truyền thông Trường.

- Tổ trưởng Tổ công đoàn, tổ chức và triển khai hoạt động của công đoàn Phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

4. ThS. Lê Thị Lan Phương - Chuyên viên

- Phụ trách công tác Văn thư, văn phòng.

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra nền nếp dạy học hệ Liên thông và Chính quy.

- Tham gia công tác thanh tra thi kết thúc học phần hệ Liên thông và Chính quy.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra của năm học theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất khi Trưởng phòng yêu cầu.

- Phối hợp soạn thảo các Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường theo sự phân công của Phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

5. CN. Nguyễn Thị Bạch Cúc - Chuyên viên

- Phụ trách công tác Đảng vụ của Chi bộ;

- Thường trực tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác pháp chế, tham gia kiểm duyệt các văn bản của Nhà trường;

- Tư vấn pháp luật liên quan đến các lĩnh chuyên môn của Phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12/7/2016 9:43:06 PM

  Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế 12/7/2016 9:40:35 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình