Cơ cấu - nhân sự

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN

4/5/2017 2:02:18 PM

ThS. ĐOÀN KIM PHÚC

                   Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

- Phụ trách chung các công tác của Phòng: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, nền nếp làm việc của đơn vị, lĩnh vực chuyên môn, duyệt các văn bản liên quan trước khi trình ký,…

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân của Nhà trường.

- Tổ chức, chủ trì các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp Chi bộ, họp Phòng

- Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

                 ThS. DƯƠNG THỊ HỒNG THUẬN

                Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

- Phụ trách công tác Pháp chế của Nhà trường;

- Phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định;

- Phụ trách đăng tin, bài, văn bản trên Mục Văn bản và Mục Phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường trên Website Trường;

- Tham mưu, tư vấn pháp lý cho Lãnh đạo Trường khi có yêu cầu;

- Tham gia thanh tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học, thi kết thúc học phần hoặc các kế hoạch thanh tra đột xuất khác;

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên, biên tập viên Tổ biên tập của Ban Truyền thông Trường;

- Tổ trưởng Tổ công đoàn, tổ chức và triển khai hoạt động của công đoàn Phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

                 ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ HƯƠNG

                 Giảng viên

- Phụ trách theo dõi lĩnh vực thanh tra, kiểm tra nền nếp dạy học;

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định;

- Phụ trách đăng tin, bài trên Trang Web của Phòng;

- Tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

                 ThS. NGUYỄN THỊ THANH THÙY

                 Giảng viên

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định;

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

- Phối hợp soạn thảo các Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường và các văn bản khác theo sự phân công của Phòng;

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

                  ThS. LÊ THỊ LAN PHƯƠNG

                  Chuyên viên

- Phụ trách công tác Văn thư, văn phòng;

- Đảm nhiệm công tác tiếp công dân thay đ/c Cúc khi vắng mặt;

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

- Phối hợp soạn thảo các Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường theo sự phân công của Phòng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

                  ThS. LÊ THỊ HƯƠNG

                  Chuyên viên

- Phụ trách công tác Đảng vụ của Chi bộ;

- Phụ trách công tác văn thư, văn phòng của Phòng thay đ/c Phương khi vắng mặt;

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

- Phối hợp soạn thảo các Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường và các văn bản khác theo sự phân công của Phòng;

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

                 ThS. NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC

                Chuyên viên

- Thực hiện công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có);

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ Pháp chế theo phân công;

Tham mưu, tư vấn pháp lý khi có yêu cầu;;

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ thay đ/c Dương Thị Hồng Thuận khi vắng mặt;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình