Thanh tra

Kết luận thanh tra Phòng QLKH&HTQT

5/21/2019 3:57:32 PM
Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-ĐHQB ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thanh tra công tác quản lý của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, từ ngày 16/11/2018 đến ngày 28/12/2018 (theo ngày làm việc hành chính), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH&HTQT).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/01/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Phòng QLKH&HTQT, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành kết luận thanh tra số 138/KL-ĐHQB ngày 18/01/2019.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình