Thanh tra

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018

12/29/2017 8:15:20 AM
Được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình phê duyệt theo Kế hoạch số 1844/KH-ĐHQB ngày 11/10/2017

Mục đích:

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về thực hiện chế độ chính sách, quy chế, quy định về đào tạo giáo dục;

- Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra làm rõ những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục và tham mưu, kiến nghị Hiệu trưởng về những giải pháp thiết thực, phù hợp, có tính khả thi với thực tế của Nhà trường, góp phần ổn định phát triển bền vững của Nhà trường.

Yêu cầu:

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, tiến hành đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, dân chủ, kịp thời và có hiệu quả.

NỘI DUNG

1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ

1.1. Thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra các kỳ thi

Thanh tra trách nhiệm quản lý, việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện của các đơn vị

2.2. Thanh tra đột xuất

2.3. Kiểm tra thường kỳ

2. Tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

3. Về phòng, chống tham nhũng

Chi tiết có tệp đính kèm:

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình