Giới thiệu

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

4/26/2019 8:35:59 AM
Ngày 10/01/2019, Hiệu trưởng đã ký ban hành Kế hoạch số 58/KH-ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường trong công tác PCTN tại đơn vị, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và người học của Nhà trường trong công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại Trường theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, phát huy vai trò của công chức, viên chức, người lao động và người học trong đấu tranh PCTN; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong Nhà trường;

- Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài; là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các đơn vị;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học.

- Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, cụ thể: Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); Chỉ thị số 33-CT/W ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 50-CT/W ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/W ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020. Các Chỉ thị, kế hoạch, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng: Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 11/6/2014; Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 22/3/2016; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/02/2017. Các Kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh về công tác PCTN: Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 445/CTr-UBND ngày 22/3/2017 về thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 1593/CTr-UBND ngày 31/8/2017 về thực hiện giai đoạn III Chiến lược Quốc gia PCTN (2016-2020) của tỉnh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2230/KH-ĐHQB ngày 01/12/2017 về triển khai Chương trình hành động thực hiện giai đoạn III Chiến lược Quốc gia PCTN (2016-2020) của Trường Đại học Quảng Bình; Công văn số 3407/ĐHQB-TTrPC ngày 12/12/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Về đối tượng tuyên truyền: Tất cả công chức, viên chức, người lao động và người học.

- Về hình thức tuyên truyền: Căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, như: tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Trường, trang quản lý văn bản nội bộ của Trường; in ấn, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp đình kỳ của đơn vị...

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động

- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động do đơn vị phụ trách theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ngoài hình thức công khai bắt buộc, các đơn vị thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Trường. Việc tự kiểm tra thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN.

b) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động của Trường;

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình; tổng hợp kết quả, báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn theo quy định.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức, người lao động

  - Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm của Trung ương và của tỉnh.

Thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHQB ngày 24/4/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB.

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 18-CT/TU  ngày 11/01/2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 17/1/2013 về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29/9/2016 về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; Công văn số 185-CV/TU, ngày 20/10/2016 về việc tiếp tục tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

  - Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức: Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về “Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Kế hoạch số 38/KH-ĐHQB ngày 07/01/2019 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019.

d) Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

- Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

đ) Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

  - Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Định kỳ các đơn vị có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng cho Hiệu trưởng.

e) Đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

- Về đổi mới công nghệ quản lý: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008. 

- Về thực hiện phương thức thanh toán: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính.

3. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ

Thực hiện tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

b) Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, xác định nội dung trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra - Pháp chế

a) Xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2019, tổng hợp báo cáo hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm của Nhà trường hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về công tác PCTN gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo gửi Thanh tra tỉnh theo yêu cầu;

b) Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học;

c) Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg; tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Trường.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; công bố công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ và kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, viên chức (nếu có).

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

a) Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

b) Báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (nếu có);

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 gửi Thanh tra tỉnh; Tổ chức thực hiện công tác kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 theo các quy định hiện hành, báo cáo cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn quy định;

d) Khen thưởng kịp thời người có công trong PCTN; tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018; Công khai dự toán kinh phí năm 2019 và quy định, thủ tục, hồ sơ trong thanh toán, quyết toán các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và người học;

b) Báo cáo tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tự kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-TTg; tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Trường.

c) Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn ngân sách khác đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Đảm bảo đầy đủ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và người học.

4. Phòng Quản trị, Ban Quản lý dự án xây dựng

a) Công bố công khai đầu tư xây dựng cơ bản theo quy trình, quy chế quản lý đầu tư từ khâu dự án, các thủ tục đấu thầu; công khai bình đẳng, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu theo quy định về đấu thầu, chỉ định nhà thầu của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học;

b) Quản lý, giám sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học theo đúng quy định, thiết kế đã được phê duyệt;

c) Kiểm tra thẩm định, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường.

5. Phòng Đào tạo

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch về tuyển sinh, đào tạo, thi/xét và công nhận tốt nghiệp.

6. Phòng Công tác sinh viên

a) Công khai các quy định về đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của sinh viên; các quy định về thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên;

b) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của sinh viên khách quan, công bằng.

7. Khoa Lý luận chính trị

 Thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho sinh viên trong năm học theo quy định.

8. Các đơn vị và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thuộc Trường

a) Thường xuyên quán triệt và giáo dục viên chức, người lao động, người học  thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy tốt vai trò và chức năng giám sát, phản biện của tổ chức đoàn thể đối với các hoạt động của Nhà trường;

b) Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Trường triển khai quán triệt nội dung PCTN tới tất cả công chức, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường;

c) Các đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Có trách nhiệm báo cáo công tác PCTN của đơn vị mình theo đúng kế hoạch của Nhà trường;

d) Công chức, viên chức, người lao động và người học có nhiệm vụ nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà trường để thường xuyên tự giác tôi luyện bản thân, tích cực đấu tranh chống và phòng ngừa tham nhũng.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc thực hiện./.

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12/7/2016 9:43:06 PM

  Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế 12/7/2016 9:40:35 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình