Giới thiệu

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

4/26/2019 8:33:08 AM
Ngày 11/01/2018, Hiệu trưởng đã ký ban hành Kế hoạch số 108/KH-ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế góp phần từng bước đẩy lùi tham nhũng;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường trong công tác PCTN tại đơn vị, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ công chức, viên chức của Nhà trường trong công tác PCTN; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các Trưởng đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài; là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các đơn vị;

- Thực hiện công tác PCTN gắn với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTW Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong Nhà trường;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PCTN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong năm học 2017 - 2018; Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3407/ĐHQB-TTrPC ngày 12/12/2016 của Trường ĐHQB về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Kế hoạch số 07-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 2304/KH-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị, tổ chức thuộc Trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế.

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2018 theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHQB ngày 02/01/2018 của Trường Đại học Quảng Bình; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo công khai, minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; nhất là trong một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng như: Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bổ nhiệm viên chức quản lý; công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo đại học và sau đại học; công tác xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, mua sắm và sử dụng tài sản công,…

3. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 2213/KH-ĐHQB ngày 29/11/2017 của Trường ĐHQB về tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2017; báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của các đơn vị thuộc Trường. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

5. Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện các vụ việc tham nhũng (nếu có).

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

7. Tăng cường xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy, gương mẫu, liêm chính, chuyên nghiệp. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tuyển dụng viên chức đúng người, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vào đúng vị trí việc làm.

8. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch PCTN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra - Pháp chế

a) Xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2018, tổng hợp báo cáo hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm của Nhà trường hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về công tác PCTN gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo gửi Thanh tra tỉnh theo yêu cầu;

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng;

c) Công bố công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ và kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, viên chức (nếu có). Tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện, quản lý sử dụng thanh toán quyết toán các nguồn kinh phí thu từ phía người học. Công khai các quy định, quy chế của Nhà trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường;

d) Phối hợp xử lý nghiêm khắc viên chức, nhân viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc viên chức quản lý để đơn vị do mình quản lý có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò của cán bộ, viên chức, nhân viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Phối hợp bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng;

đ) Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

a) Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường;

b) Công bố công khai: Quy hoạch bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; cử viên chức đi học nâng cao trình độ ở trong nước và ở nước ngoài; hợp đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển viên chức và tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức; chế độ chính sách, nâng bậc lương trước thời hạn và định kỳ; đánh giá, xếp loại thi đua đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, nhân viên; sàng lọc, chuyển làm việc khác hoặc cho thôi việc đối với viên chức, người lao động vi phạm nội quy quy định của Nhà trường, pháp luật của Nhà nước theo quy định;

c) Báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (nếu có);

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 gửi Thanh tra tỉnh; Tổ chức thực hiện công tác kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo các quy định hiện hành, báo cáo cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn quy định;

đ) Phối hợp bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng; khen thưởng kịp thời người có công trong PCTN. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017; Công khai dự toán kinh phí năm 2018 và quy định, thủ tục, hồ sơ trong thanh toán, quyết toán các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học;

b) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

c) Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn ngân sách khác đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Đảm bảo đầy đủ, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học.

4. Phòng Quản trị, Ban Quản lý dự án xây dựng

a) Công bố công khai đầu tư xây dựng cơ bản theo quy trình, quy chế quản lý đầu tư từ khâu dự án, các thủ tục đấu thầu; Công khai bình đẳng, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu theo quy định về đấu thầu, chỉ định nhà thầu của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học;

b) Quản lý, giám sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học theo đúng quy định, thiết kế đã được phê duyệt;

c) Kiểm tra thẩm định, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường.

5. Phòng Đào tạo

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch về tuyển sinh, đào tạo, thi/xét và công nhận tốt nghiệp.

6. Phòng Công tác sinh viên

a) Công khai các quy định về đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của sinh viên; các quy định về thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên;

b) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của sinh viên khách quan, công bằng.

7. Khoa Lý luận chính trị

 Thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho sinh viên trong năm học theo quy định.

8. Các đơn vị và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thuộc Trường

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Kế hoạch số 07-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình tại đơn vị, tổ chức mình.

b) Thường xuyên quán triệt và giáo dục viên chức, người lao động, người học  thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy tốt vai trò và chức năng giám sát, phản biện của tổ chức đoàn thể đối với các hoạt động của Nhà trường;

c) Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Trường triển khai quán triệt nội dung PCTN tới tất cả công chức, viên chức, nhân viên và toàn thể sinh viên trong Nhà trường. Thực hiện thường xuyên các nội dung PCTN theo quy định;

d) Các đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Có trách nhiệm báo cáo công tác PCTN của đơn vị mình theo đúng kế hoạch của Nhà trường;

đ) Công chức, viên chức, người lao động và người học có nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Nhà trường để thường xuyên tự giác tôi luyện bản thân, tích cực đấu tranh phòng và chống tham nhũng.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản hồi về Nhà trường (qua Phòng Thanh tra - Pháp chế) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế góp phần từng bước đẩy lùi tham nhũng;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường trong công tác PCTN tại đơn vị, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ công chức, viên chức của Nhà trường trong công tác PCTN; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các Trưởng đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài; là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các đơn vị;

- Thực hiện công tác PCTN gắn với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTW Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong Nhà trường;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PCTN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1107/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong năm học 2017 - 2018; Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3407/ĐHQB-TTrPC ngày 12/12/2016 của Trường ĐHQB về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Kế hoạch số 07-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 2304/KH-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị, tổ chức thuộc Trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế.

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2018 theo Kế hoạch số 06/KH-ĐHQB ngày 02/01/2018 của Trường Đại học Quảng Bình; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo công khai, minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; nhất là trong một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng như: Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bổ nhiệm viên chức quản lý; công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo đại học và sau đại học; công tác xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, mua sắm và sử dụng tài sản công,…

3. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 2213/KH-ĐHQB ngày 29/11/2017 của Trường ĐHQB về tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2017; báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của các đơn vị thuộc Trường. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

5. Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện các vụ việc tham nhũng (nếu có).

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

7. Tăng cường xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy, gương mẫu, liêm chính, chuyên nghiệp. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tuyển dụng viên chức đúng người, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vào đúng vị trí việc làm.

8. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch PCTN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra - Pháp chế

a) Xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2018, tổng hợp báo cáo hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm của Nhà trường hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về công tác PCTN gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo gửi Thanh tra tỉnh theo yêu cầu;

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng;

c) Công bố công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ và kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, viên chức (nếu có). Tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện, quản lý sử dụng thanh toán quyết toán các nguồn kinh phí thu từ phía người học. Công khai các quy định, quy chế của Nhà trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường;

d) Phối hợp xử lý nghiêm khắc viên chức, nhân viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc viên chức quản lý để đơn vị do mình quản lý có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò của cán bộ, viên chức, nhân viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Phối hợp bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng;

đ) Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

a) Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường;

b) Công bố công khai: Quy hoạch bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; cử viên chức đi học nâng cao trình độ ở trong nước và ở nước ngoài; hợp đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển viên chức và tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức; chế độ chính sách, nâng bậc lương trước thời hạn và định kỳ; đánh giá, xếp loại thi đua đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, nhân viên; sàng lọc, chuyển làm việc khác hoặc cho thôi việc đối với viên chức, người lao động vi phạm nội quy quy định của Nhà trường, pháp luật của Nhà nước theo quy định;

c) Báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (nếu có);

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 gửi Thanh tra tỉnh; Tổ chức thực hiện công tác kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo các quy định hiện hành, báo cáo cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn quy định;

đ) Phối hợp bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng; khen thưởng kịp thời người có công trong PCTN. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017; Công khai dự toán kinh phí năm 2018 và quy định, thủ tục, hồ sơ trong thanh toán, quyết toán các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học;

b) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

c) Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn ngân sách khác đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Đảm bảo đầy đủ, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học.

4. Phòng Quản trị, Ban Quản lý dự án xây dựng

a) Công bố công khai đầu tư xây dựng cơ bản theo quy trình, quy chế quản lý đầu tư từ khâu dự án, các thủ tục đấu thầu; Công khai bình đẳng, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu theo quy định về đấu thầu, chỉ định nhà thầu của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học;

b) Quản lý, giám sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học theo đúng quy định, thiết kế đã được phê duyệt;

c) Kiểm tra thẩm định, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường.

5. Phòng Đào tạo

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch về tuyển sinh, đào tạo, thi/xét và công nhận tốt nghiệp.

6. Phòng Công tác sinh viên

a) Công khai các quy định về đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của sinh viên; các quy định về thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên;

b) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của sinh viên khách quan, công bằng.

7. Khoa Lý luận chính trị

 Thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho sinh viên trong năm học theo quy định.

8. Các đơn vị và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thuộc Trường

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và Kế hoạch số 07-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình tại đơn vị, tổ chức mình.

b) Thường xuyên quán triệt và giáo dục viên chức, người lao động, người học  thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy tốt vai trò và chức năng giám sát, phản biện của tổ chức đoàn thể đối với các hoạt động của Nhà trường;

c) Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Trường triển khai quán triệt nội dung PCTN tới tất cả công chức, viên chức, nhân viên và toàn thể sinh viên trong Nhà trường. Thực hiện thường xuyên các nội dung PCTN theo quy định;

d) Các đơn vị trong Nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Có trách nhiệm báo cáo công tác PCTN của đơn vị mình theo đúng kế hoạch của Nhà trường;

đ) Công chức, viên chức, người lao động và người học có nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Nhà trường để thường xuyên tự giác tôi luyện bản thân, tích cực đấu tranh phòng và chống tham nhũng.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản hồi về Nhà trường (qua Phòng Thanh tra - Pháp chế) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12/7/2016 9:43:06 PM

  Thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế 12/7/2016 9:40:35 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình