Pháp chế

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi )

1/14/2019 10:23:30 AM
Các Khoa tổ chức cho sinh viên góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường

Thực hiện Công văn số 111/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Nhà trường yêu các Khoa thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thông báo đến sinh viên về chủ trương và nội dung xin ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) của Bộ GDĐT, đặc biệt là nội dung các Chương V, VI và IX có liên quan trực tiếp đến người học.

Đề nghị các Khoa hướng dẫn sinh viên nghiên cứu dự thảo và góp ý qua form GÓP Ý trên hệ thống trực tuyến của Bộ GDĐT tại địa chỉ:

http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx.

2. Đề nghị các Khoa khẩn trương tiến hành tổ chức tọa đàm để sinh viên góp ý trực tiếp đối với các nội dung liên quan của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) theo yêu cầu của Bộ GDĐT (Có tài liệu phục vụ góp ý tại buổi tọa đàm kèm theo).

 Các Khoa tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của sinh viên tại buổi tọa đàm thành bản góp ý chung của Khoa (nêu rõ tổng số sinh viên tham gia góp ý, trong đó nêu rõ số lượng sinh viên đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác với mỗi phương án xin ý kiến trong tài liệu kèm theo) và gửi về Nhà trường (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận, Phòng Thanh tra - Pháp chế) chậm nhất vào lúc 15h00 ngày 17/01/2019.

Đề nghị Trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định để Nhà trường kịp thời báo cáo Bộ GDĐT./.

Đính kèm file Tài liệu phục vụ góp ý Luật Giáo dục (sửa đổi) tại buổi tọa đàm góp ý của Khoa: 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình