Pháp chế

Công văn đề nghị các đơn vị cho ý kiến về kết quả rà soát văn bản

9/9/2019 5:13:52 PM

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Căn cứ Kế hoạch số 1811/KH-ĐHQB ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Trường Đại học Quảng Bình về việc kiểm tra, rà soát văn bản của Trường Đại học Quảng Bình và Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019, Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Phòng Thanh tra - Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát văn bản là Quy chế, Quy định, Nội quy do Hiệu trưởng ban hành đến ngày 30/6/2019.

Đến nay việc kiểm tra, rà soát văn bản cơ bản đã hoàn thành. Kết quả có tổng số 126 văn bản được đưa vào danh mục kiểm tra, rà soát (Có Danh mục văn bản và kết quả rà soát kèm theo). Trước khi ban hành văn bản thông báo Kết quả rà soát chính thức để thực hiện, Nhà trường yêu cầu các đơn vị cho ý kiến về Dự thảo Kết quả rà soát văn bản đối với các văn bản có trong danh mục kiểm tra, rà soát.

Đối với các văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo, đề nghị nêu rõ ý kiến: đồng ý hoặc không đồng ý với kiến nghị phương án xử lý, nêu rõ lý do nếu không đồng ý và đề xuất phương án xử lý của đơn vị.

Ý kiến của các đơn vị đề nghị gửi về Phòng Thanh tra - Pháp chế trước ngày 12/9/2019 để tổng hợp, xem xét điều chỉnh.        

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình