Pháp chế

Nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 9/2017

9/7/2017 4:49:24 PM
Thực hiện Công văn số 1549/HĐPH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức hội nghị thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau (lựa chọn nội dung phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng):

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 12 luật mới được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua và các văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó chú trọng truyên truyền Bộ luật Hình sự (Sửa đổi); Luật Du lịch; Luật chuyển giao công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017; Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào…

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về giao thông, chú trọng giao thông đường bộ, đường sắt; pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo.

- Tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 theo Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản do Hiệu trưởng mới ban hành: Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QĐ-ĐHQB ngày 14/7/2017.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục

phổ biến giáo dục pháp luật và Mục văn bản quy chế trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình