Pháp chế

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017

7/18/2017 9:48:11 AM
Thực hiện Công văn số 1058/HĐPH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức hội nghị thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau (lựa chọn nội dung phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng):

- Tuyên truyền, phổ biến 12 luật mới được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua và các văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó chú trọng tập trung truyên truyền Bộ luật Hình sự (Sửa đổi); Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật đường sắt; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản và một số quy định mới về công tác bán đấu giá tài sản.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.

- Tuyên truyền Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản của tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về giao thông, chú trọng giao thông đường bộ, đường sắt; pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo.

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản do Hiệu trưởng mới ban hành: Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-ĐHQB ngày 13/6/2017.

Lưu ý: Sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng có thể tổ chức một buổi Hội nghị riêng hoặc lồng ghép trong buổi sinh hoạt đơn vị định kỳ hàng tháng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản theo hướng dẫn và phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị, làm căn cứ cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục văn bản quy chế trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình