Pháp chế

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017

6/6/2017 3:36:22 PM
Thực hiện Công văn số 865/HĐPH ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức hội nghị thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau (lựa chọn nội dung phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng):

- Luật Trẻ em; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng chống ma túy; Luật Sở hữu trí tuệ;

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản do Hiệu trưởng mới ban hành:

+ Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với công chức, viên chức Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 25/5/2017;

+ Nội quy trường học ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-ĐHQB ngày 25/5/2017;

+ Quy chế làm việc của Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-ĐHQB ngày 25/5/2017.

Lưu ý: Sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng có thể tổ chức một buổi Hội nghị riêng hoặc lồng ghép trong buổi sinh hoạt đơn vị định kỳ hàng tháng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản theo hướng dẫn và phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị, làm căn cứ cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục văn bản quy chế trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình