Pháp chế

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017

6/6/2017 3:36:06 PM
Thực hiện Công văn số 687/HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh Quảng Bình, Nhà trường hướng dẫn đến các đơn vị nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017 gồm các nội dung:

1. Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  theo Kế hoạch của Nhà trường.

2. Bằng hình thức thích hợp để tổ chức hoặc thông qua mô hình Ngày Pháp luật tháng 05 để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và Văn bản quản lý của Nhà trường mới ban hành, trong đó chú trọng tập trung truyên truyền các nội dung sau:

a) Văn bản pháp luật:

- Nội dung cơ bản của  Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn và các văn bản triển khai thực hiện của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; văn bản của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020;

- Luật An toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phát động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Tốc độ” bắt đầu từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017; pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo; pháp luật về cải cách hành chính; chú trọng tuyên truyền pháp luật chuyên ngành.

- Chú trọng tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vùng giáo, vùng có dự án, vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

b) Văn bản quản lý của Nhà trường:

- Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-ĐHQB ngày 07/4/2017;

- Quy định xếp loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng để tính mức hưởng thu nhập tăng thêm;

- Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHQB ngày 24/4/2017;

Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục văn bản quy chế trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo; Trang văn bản quản lý nội bộ của Trường.

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể, các báo cáo viên pháp luật triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình