Pháp chế

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017

6/6/2017 3:35:09 PM
Để duy trì mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”, Nhà trường hướng dẫn nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 gồm các nội dung:

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 228/KH-ĐHQB ngày 24/02/2017 của Trường ĐHQB về thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2017 và các kế hoạch triển khai thi hành các văn bản pháp luật cụ thể. Trong đó, chú trọng phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản; pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; an toàn giao thông; khiếu nại, tố cáo; các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị.

b) Quán triệt, phổ biến Quy chế, Quy định do Hiệu trưởng mới ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Truyền thông Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHQB ngày 13/3/2017; Quy định về thỉnh giảng của Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-ĐHQB ngày 14/3/2017.

Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục văn bản quy chế trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình