Pháp chế

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

12/7/2016 10:15:10 PM
Đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành theo Kế hoạch số 2689/KH-ĐHQB ngày 06 tháng 9 năm 2016 về thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017...

Phụ lục

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng văn bản, tư vấn pháp lý

1

Góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo VBQPPL do các cơ quan gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành VBQPPL

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị có liên quan

Khi có yêu cầu

2

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị trực thuộc Trường soạn thảo

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị

Thường xuyên trong năm học

3

Tư vấn pháp lý cho Hiệu trưởng, trưởng các đơn vị, viên chức, người lao động và người học

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị có liên quan

Khi có yêu cầu

II

Kiểm tra, rà soát văn bản

1

Kiểm tra về mặt pháp lý đối với các thỏa thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết đối với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị có liên quan

Khi có yêu cầu

2

Kiểm tra, rà soát các văn bản (nội quy, quy định, quy chế) do Nhà trường ban hành

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các Phòng, Trung tâm và các đơn vị khác có liên quan

Theo kế hoạch cụ thể

3

Lập danh mục các văn bản của Nhà trường không còn phù hợp với các VBQPPL hoặc tình hình thực tế; danh mục các văn bản do Nhà trường ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 30/6/2017

III

Phổ biến, giáo dục pháp luật

1

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản nêu tại phần II, mục 3.a của Kế hoạch này; các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn của từng đơn vị

Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Thường xuyên trong năm học

2

Tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung tài liệu giảng dạy, cập nhật giáo trình mới liên quan đến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính,... và các văn bản luật mới ban hành cho phù hợp với quy định mới.

Khoa Lý luận chính trị

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm học

3

Tổ chức Hội nghị phổ biến một số văn bản QPPL; các quy định, quy chế mới ban hành của Nhà trường

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch cụ thể của Nhà trường

4

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền các cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “ Thanh niên với văn hóa giao thông”,… và các hoạt động khác trong đoàn viên, thanh niên

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

Phòng Công tác sinh viên, Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC, các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch cụ thể

5

Tổ chức thực hiện mô hình “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC, Phòng Công tác sinh viên

Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể

Theo kế hoạch cụ thể của Nhà trường

6

Tổ chức các Hội thi tìm hiểu về pháp luật cho viên chức và người học

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên

Các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch cụ thể của Nhà trường

7

Tổ chức giảng dạy các môn học pháp luật trong chương trình chính khóa và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa theo chương trình.

 

Bộ môn Chính trị - Pháp luật, Khoa Lý luận chính trị

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm học

8

Bổ sung các bộ luật, luật, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập các kiến thức pháp luật, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,…mới ban hành

Trung tâm Học liệu

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC, Bộ môn Chính trị - Pháp luật

Theo kế hoạch cụ thể

9

Tổ chức có hiệu quả Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”

Đoàn Thanh niên

Các đơn vị

Thường xuyên trong năm học

IV

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà trường

1

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị

Thường xuyên trong năm học

2

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các quy định của Nhà trường tại các đơn vị thuộc Trường

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Các đơn vị

Theo kế hoạch

3

Các đơn vị thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà trường đối với viên chức và người học thuộc đơn vị mình quản lý

Các đơn vị

Bộ phận pháp chế, Phòng TC-HC

Thường xuyên trong năm học

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình