Pháp chế

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017

11/9/2017 4:32:30 PM
Ngày 09/11/2017, Trường ĐHQB có Công văn số 2071/ĐHQB-TTrPC về việc hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017 đến các đơn vị thuộc Trưởng để triển khai thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức hội nghị thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật như: Luật chuyển giao công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017; Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào…

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 theo Kế hoạch số 1778/KH-ĐHQB ngày 02/10/2017 của Trường ĐHQB.

- Tiếp tục tuyên truyền Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 theo Kế hoạch cụ thể của Nhà trường; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gắn với lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân theo Chương trình hành động số 1593/CTr-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện giai đoạn III Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (2016 - 2020)  tỉnh Quảng Bình- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về giao thông, chú trọng giao thông đường bộ, đường sắt; pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo;...

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng ban hành gồm:

+ Quy định Quy trình và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ về đào tạo của Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 127a/QĐ-ĐHQB ngày 10/02/2017;

+ Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hoạt động khoa học công nghệ  và hợp tác quốc tế tại Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-ĐHQB ngày 27/3/2017;

+ Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-ĐHQB ngày 31/8/2017.

Lưu ý: Sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng có thể tổ chức một buổi Hội nghị riêng hoặc lồng ghép trong buổi sinh hoạt đơn vị định kỳ hàng tháng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản theo hướng dẫn và phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị, làm căn cứ cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Văn bản trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình