Pháp chế

Danh mục văn bản quản lý do Hiệu trưởng ban hành đã hết hiệu lực

1/9/2017 7:56:49 AM

DANH MỤC TỔNG HỢP VĂN BẢN QUẢN LÝ

DO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHQB BAN HÀNH

HẾT HIỆU LỰC

(Cập nhật ngày 30/12/2016 )

TT

Số, ký hiệu

Trích yếu văn bản

Thời gian ban hành

Thời gian có hiệu lực

Tình trạng

1

514/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế  điều động, thanh lý tài sản trong Trường ĐHQB

22/4/2011

22/4/2011

Hết hiệu lực ngày 26/5/2015

2

663/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng, Ban trực thuộc Trường ĐHQB

20/5/2011

20/5/2011

Hết hiệu lực ngày 20/7/2015

3

1158/QĐ-ĐHQB-ĐT

Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”

10/8/2011

10/8/2011

Hết hiệu lực ngày 30/8/2016 (Bãi bỏ theo QĐ số 2663/QĐ-ĐHQB ngày 30/8/2016)

Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”

Hết hiệu lực ngày 22/8/2014 theo VB làm căn cứ trực tiếp để ban hành

Quy định v/v thực hiện “Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Hết hiệu lực ngày 07/02/2013 theo VB làm căn cứ trực tiếp để ban hành

 

4

1376/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN

14/9/2011

14/9/2011

Hết hiệu lực ngày 01/6/2016

5

1712/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường ĐHQB

25/10/2011

25/10/2011

Hết hiệu lực ngày 26/12/2016 (Theo QĐ số 3467/QĐ-ĐHQB ngày 26/12/2016)

6

2066/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, thi, đánh giá trong đào tạo tiếng Việt dự bị đối với lưu học sinh tại Trường ĐHQB

24/11/2011

Áp dụng từ năm học 2011-2012

Hết hiệu lực Từ năm học 2015-2016

7

2131/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

06/12/2011

01/12/2011

Hết hiệu lực

từ ngày 01/01/2015

8

60/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá

03/02/2012

03/02/2012

Hết hiệu lực (bãi bỏ theo QĐ số 2787/QĐ-ĐHQB ngày 22/9/2016)

9

211/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trường ĐHQB

20/02/2012

20/02/2012

Hết hiệu lực ngày 15/7/2016

10

569/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHQB

30/3/2012

30/3/2012

Hết hiệu lực ngày 09/9/2015

11

996/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản trong Trường ĐHQB

20/6/2012

20/6/2012

Hết hiệu lực ngày 26/12/2016 (Theo QĐ số 3467/QĐ-ĐHQB ngày 26/12/2016)

12

2273/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Trường ĐHQB

28/11/2012

28/11/2012

Hết hiệu lực ngày 03/3/2016

13

103/QĐ-ĐHQB

Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra giáo dục

15/01/2013

15/01/2013

Hết hiệu lực

(Theo Quyết định số

14

114/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên Trường ĐHQB

16/01/2013

16/01/2013

Hết hiệu lực ngày 26/7/2016

15

120/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng hàng năm của Trường ĐHQB

17/01/2013

17/01/2013

Hết hiệu lực (Đã bãi bỏ theo QĐ số 286/QĐ-ĐHQB ngày 01/3/2016)

16

950/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

21/5/2013

21/5/2013

Hết hiệu lực

(Đã thay thế theo QĐ số 553/QĐ-ĐHQB ngày 01/4/2016)

17

1516/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHQB

08/8/2013

08/8/2013

Hết hiệu lực ngày 06/4/2015

18

2250/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện “Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

11/11/2013

11/11/2013

Hết hiệu lực (Bãi bỏ theo QĐ số 2663/QĐ-ĐHQB ngày 30/8/2016)

19

208/QĐ-ĐHQB

Quy định tạm thời về việc sử dụng tài liệu và cơ sở vật chất tại Trung tâm Học liệu

18/02/2014

18/02/2014

Hết hiệu lực ngày 22/9/2016

20

947/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định định mức giờ chuẩn giảng dạy và hoạt động chuyên môn của giảng viên

10/6/2014

10/6/2014

Hết hiệu lực

Từ năm học 2015-2016

21

1270/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Trường ĐHQB

05/8/2014

05/8/2014

Hết hiệu lực

ngày 20/7/2015

 

22

1062/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trực thuộc Trường ĐHQB

20/7/2015

20/7/2015

Hết hiệu lực

ngày 22/11/2016

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình