Pháp chế

DANH MỤC TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH (QUY CHẾ, QUY ĐỊNH, NỘI QUY ) DO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHQB BAN HÀNH (Cập nhật ngày 03/5/2018)

5/23/2018 3:02:23 PM

TT

Số, ký hiệu

Trích yếu văn bản

Thời gian ban hành

Thời gian có hiệu lực

Tình trạng

 

819/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại Trường ĐHQB

03/5/2018

03/5/2018

Còn hiệu lực

 (VB thay thế)

Thay thế Quyết định số 181/QĐ-ĐHQB ngày 25/01/2013

 

815/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường ĐHQB

02/5/2018

02/5/2018 (áp dụng từ học kỳ II năm học 2017-2018)

Còn hiệu lực

 (VB thay thế)

Thay thế Quyết định số 2924/QĐ-ĐHQB ngày 05/10/2016

 

809/QĐ-ĐHQB

Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động  của Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật

27/4/2018

27/4/2018

Còn hiệu lực

 (Ban hành mới)

 

439/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu đối với lưu học sinh các nước ASEAN học tập tại Trường ĐHQB

09/3/2018

09/3/2018

Còn hiệu lực

 (Ban hành mới)

 

396/QĐ-ĐHQB

Quyết định phê duyệt  Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội Di sản Văn hóa Việt nam Trường ĐHQB

02/3/2018

02/3/2018

Còn hiệu lực

 

97/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Trường ĐHQB

10/01/2018

10/01/2018

Còn hiệu lực

 

 

75/QĐ-ĐHQB

Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTSV và Khởi nghiệp Trường ĐHQB

08/01/2018

08/01/2018

Còn hiệu lực

(Thay thế QĐ số 855/QĐ-ĐHQB ngày 06/5/2013)

 

2150/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Nội quy nhà đa năng, Nội quy phòng học liệu bộ môn GDQP

17/11/2017

17/11/2017

Còn hiệu lực

 (Ban hành mới)

 

1969/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHQB

26/10/2017

01/11/2017

Còn hiệu lực

(Thay thế QĐ số 01/QĐ-ĐHQB ngày 05/01/2015)

 

 

2013/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Nội quy dân tennis, Nội quy sân bóng rổ, Nội quy sân bóng đá, Nội quy sân tập thể dục dụng cụ

31/10/2017

31/10/2017

Còn hiệu lực

 

 

1548/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường ĐHQB

31/8/2017

31/8/2017

Còn hiệu lực

 (Ban hành mới)

 

1223/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường ĐHQB

14/7/2017

14/7/2017

Còn hiệu lực

 (Ban hành mới)

 

1030/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn và Phó Trưởng bộ môn Trường ĐHQB

13/6/2017

13/6/2017

Còn hiệu lực (VB thay thế)

Thay thế QĐ số 1061/QĐ-ĐHQB ngày 20/7/2015

 

911/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường ĐHQB

25/5/2017

25/5/2017

Còn hiệu lực (Ban hành mới)

 

909/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Nội quy trường học tại Trường ĐHQB

25/5/2017

25/5/2017

Còn hiệu lực (VB thay thế)

Thay thế QĐ số 2292/QĐ-ĐHQB ngày 03/12/2012

 

 

904/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với công chức, viên chức Trường ĐHQB

25/5/2017

25/5/2017

Còn hiệu lực (Ban hành mới)

 

821/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về công tác thực hành, thực tập Khối ngành sư phạm, hệ chính quy

17/5/2017

Áp dụng từ năm học 2017-2018

Còn hiệu lực (VB thay thế)

Thay thế QĐ số 2297/QĐ-ĐHQB ngày 18/11/2013

 

 

772/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về việc xét chuyển viên chức thuộc biên chế tự ĐBCPHĐ sang viên chức thuộc biên chế sự nghiệp do NSNN đảm bảo chi phí hoạt động

11/5/2017

11/5/2017

Còn hiệu lực (VB thay thế)

Thay thế QĐ số 248/QĐ-ĐHQB ngày 25/02/2014

 

617/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong Trường ĐHQB

24/4/2017

24/4/2017

Còn hiệu lực (Ban hành mới)

 

577/QĐ-ĐHQB

Quyết định Ban hành Quy định xếp loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng để tính mức hưởng thu nhập tăng thêm

17/4/2017

17/4/2017

Còn hiệu lực (VB thay thế)

Thay thế QĐ số 541/QĐ-ĐHQB ngày 02/4/2014

 

528/NQy-ĐHQB

Nội quy Vườn thực nghiệm Nông Lâm

11/4/2017

11/4/2017

Còn hiệu lực (VB Ban hành mới)

 

517/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường ĐHQB

07/4/2017

07/4/2017

Còn hiệu lực (VB Ban hành mới)

 

127/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hoạt động khoa học công nghệ  và hợp tác quốc tế tại Trường ĐHQB

27/3/2017

27/3/2017

Còn hiệu lực (VB Ban hành mới)

 

405/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của người học đã hoàn thành chương trình đào tạo về chất lượng đào tạo của Trường ĐHQB

23/3/2017

23/3/2017

Còn hiệu lực

 

353/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về thỉnh giảng  của Trường ĐHQB

14/3/2017

14/3/2017

Còn hiệu lực (VB Ban hành mới)

 

350/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Truyền thông Trường ĐHQB

13/3/2017

13/3/2017

Còn hiệu lực (VB Ban hành mới)

 

342/QĐ-ĐHQB

Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường ĐHQB

13/3/2017

13/3/2017

Còn hiệu lực (VB thay thế)

Thay thế QĐ số 1082/QĐ-ĐHQB ngày 01/8/2011 và Quyết định số 1404/QĐ-ĐHQB ngày 28/8/2012

 

312/QĐ-ĐHQB

Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nhật ngữ Trường ĐHQB

03/3/2017

03/3/2017

Còn hiệu lực (VB ban hành mới)

 

127a/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về Quy trình và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ về đào tạo của Trường ĐHQB

10/02/2017

15/02/2017

Còn hiệu lực

 

119/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ cựu sinh viên về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

10/02/2017

10/02/2017

Còn hiệu lực

 

118/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

10/02/2017

10/02/2017

Còn hiệu lực

 

99/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo

06/02/2017

06/02/2017

Còn hiệu lực

 

3549/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quản lý hệ thống phòng thực hành tại Trường ĐHQB

30/12/2016

30/12/2016

Còn hiệu lực

 

3467/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản trong Trường ĐHQB

26/12/2016

26/12/2016

Còn hiệu lực

 

3248/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHQB

22/11/2016

22/11/2016

Còn hiệu lực

 

3036/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường ĐHQB

21/10/2016

21/10/2016

Còn hiệu lực

 

2924/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường ĐHQB

05/10/2016

05/10/2016

Hết hiệu lực

Ngày 02/5/2018

Thay thế bởi Quyết định số 815/QĐ-ĐHQB ngày 02/5/2018

 

2891/Nqy-ĐHQB

Nội quy giảng đường

03/10/2016

03/10/2016

Còn hiệu lực

 

2786/QyĐ-ĐHQB

Quy định về việc cập nhật thông tin, nội dung số lên hệ thống website Nhà trường

22/9/2016

22/9/2016

Còn hiệu lực

 

2773/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng “Khoa học Trẻ QBU” dành cho sinh viên Trường ĐHQB

21/9/2016

21/9/2016

Còn hiệu lực

 

2734/ QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHQB

15/9/2016

15/9/2016

Còn hiệu lực

 

2607/QyĐ-ĐHQB

Quy định về việc sử dụng tài liệu và cơ sở vật chất tại Trung tâm Học liệu

26/8/2016

26/8/2016

Còn hiệu lực

 

2517/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

19/8/2016

19/8/2016

Còn hiệu lực

 

2516/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

19/8/2016

19/8/2016

Còn hiệu lực

 

1906/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ đối với cán bộ, giảng viên Trường ĐHQB

26/7/2016

26/7/2016

Còn hiệu lực

 

1823/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Trường ĐHQB

15/7/2016

15/7/2016

Còn hiệu lực

 

972a/QyĐ-ĐHQB

Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Quản trị mạng

06/6/2016

06/6/2016

Còn hiệu lực

 

968a/QyĐ-ĐHQB

Quy định về sử dụng máy tính và mạng Internet tại Trường ĐHQB

06/6/2016

06/6/2016

Còn hiệu lực

 

952/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Định mức chi và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN tại Trường ĐHQB

01/6/2016

01/6/2016

Còn hiệu lực

 

857/QĐ-ĐHQB

Quyết định Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN

16/5/2016

16/5/2016

Còn hiệu lực

 

839/QĐ-ĐHQB

Quyết định Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông - Lâm

11/5/2016

11/5/2016

Còn hiệu lực

 

740/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bảo vệ Trường ĐHQB

26/4/2016

26/4/2016

Còn hiệu lực

 

553/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ tại Trường ĐHQB

01/4/2016

01/4/2016

Còn hiệu lực

 

330/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường ĐHQB

03/3/2016

03/3/2016

Còn hiệu lực

 

286/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trường ĐHQB

01/3/2016

01/3/2016

Còn hiệu lực

 

169/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành về việc tổ chức thi lại đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

29/01/2016

29/01/2016

Còn hiệu lực

 

161/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quản lý kinh phí thu, chi các lớp đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Đại học Quảng Bình

28/01/2016

28/01/2016

Còn hiệu lực

 

2220/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường ĐHQB

30/11/2015

Từ năm học 2015-2016

Còn hiệu lực

(Điều 8 của Quy định này thay thế các quy định về  giờ chuẩn NCKH, quy đổi các hoạt động KHCN thành giờ chuẩn NCKH và điểm công trình quy định tại Chương III của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên ban hành kèm theo QĐ số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03/6/2014)

 

 

2070/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định thời giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động tại Trường ĐHQB

18/11/2015

18/11/2015

Còn hiệu lực

 

1488/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường ĐHQB

22/9/2015

22/9/2015

Còn hiệu lực

 

1409/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHQB

09/9/2015

09/9/2015

Còn hiệu lực

 

1292/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá trong đào tạo dự bị tiếng Việt đối với lưu học sinh học tập tại Trường ĐHQB

25/8/2015

Từ năm học 2015-2016

Còn hiệu lực

 

1061/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn Trường ĐHQB

20/7/2015

20/7/2015

Hết hiệu lực

ngày 13/6/2017 (Thay thế bởi QĐ số 1030/QĐ-ĐHQB ngày 13/6/2017)

 

110/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh liên thông trình độ đại học, cao đẳng

09/6/2015

09/6/2015

Còn hiệu lực

 

736/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy trình điều động, thanh lý tài sản trong Trường ĐHQB

26/5/2015

26/5/2015

Còn hiệu lực

 

620/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ Trường ĐHQB

06/5/2015

06/5/2015

Còn hiệu lực

 

529/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

15/4/2015

15/4/2015

Còn hiệu lực

 

445/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHQB

01/4/2015

06/4/2015

Còn hiệu lực

 

01/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHQB

05/01/2015

01/01/2015

Hết hiệu lực ngày 01/11/2017

(Thay thế bởi QĐ số 1969/QĐ-ĐHQB ngày 26/10/2017)

 

2329/QĐ-ĐHQB

Quy định về việc sử dụng ngân hàng đề thi trong kỳ thi kết thúc học phần

27/12/2014

27/12/2014

Còn hiệu lực

 

1868/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trường ĐHQB

23/10/2014

23/10/2014

Còn hiệu lực

 

1827/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế Khu Nội trú của Trường ĐHQB

21/10/2014

21/10/2014

Còn hiệu lực

 

1430/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm tại Trường ĐHQB

26/8/2014

26/8/2014

Còn hiệu lực

 

1403/QĐ-ĐHQB

Quyết định về mức thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học tiến độ riêng tại Trường ĐHQB

21/8/2014

Áp dụng từ năm học 2014 - 2015

Còn hiệu lực

 

1334/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận pháp chế Trường ĐHQB

12/8/2014

12/8/2014

Còn hiệu lực

 

1283/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHQB

07/8/2014

07/8/2014

Còn hiệu lực

 

1068/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình chi tiết học phần

02/7/2014

02/7/2014

Còn hiệu lực

 

1065/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHQB

02/7/2014

02/7/2014

Còn hiệu lực

 

939/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi và kiểm tra kết thúc học phần hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

10/6/2014

10/6/2014

Còn hiệu lực

 

904/QĐ-ĐHQB

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-ĐHQB ngày 11/8/2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2400/QĐ-ĐHQB ngày 20/12/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB

03/6/2014

03/6/2014

Còn hiệu lực

(Hết hiệu lực một phần)

(các quy định về giờ chuẩn NCKH, quy đổi các hoạt động KHCN thành giờ chuẩn NCKH và điểm công trình được quy định tại Chương III cuả Quy chế này bị bãi bỏ bởi QĐ số 2220/QĐ-ĐHQB ngày 30/11/2015 của Hiệu trưởng ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

 

675/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức sự nghiệp Trường ĐHQB

23/4/2014

23/4/2014

Còn hiệu lực

 

541/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định xếp loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng để tính mức hưởng thu nhập tăng thêm

02/4/2014

02/4/2014

Hết hiệu lực

Ngày 17/4/2017

(Thay thế bởi Quyết định số 577/QĐ-ĐHQB ngày 17/4/2017)

 

414/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHQB

20/3/2014

20/3/2014

Còn hiệu lực

 

227/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến kinh nghiệm trong Trường ĐHQB 

21/02/2014

Áp dụng từ năm học 2014-2015

Còn hiệu lực

 

60/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thực tập khối ngành đào tạo kỹ sư, cử nhân

08/01/2014

08/01/2014

Còn hiệu lực

 

2297/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thực hành, thực tập khối ngành sư phạm hệ chính quy

18/11/2013

18/11/2013

Hết hiệu lực ngày 17/5/2017 (Thay thế bởi QĐ số 821/QĐ-ĐHQB ngày 17/5/2017)

 

1745/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh dân tộc thiểu số và các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

05/9/2013

Áp dụng từ năm học 2013-2014

Còn hiệu lực

 

1650/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học liệu, Trường ĐHQB

27/8/2013

27/8/2013

Còn hiệu lực

 

1385/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định về xét chuyển viên chức sự nghiệp thuộc biên chế tự ĐBCPHĐ sang NSNNĐBCPHĐ

22/7/2013

22/7/2013

Hết hiệu lực

 

962/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐHQB

23/5/2013

23/5/2013

Còn hiệu lực

 

855/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

06/5/2013

06/5/2013

Hết hiệu lực

ngày 08/01/2018

(thay thế bởi QĐ số 75/QĐ-ĐHQB ngày 08/01/2018)

 

380/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHQB ban hành kèm theo QĐ số 1254/QĐ-ĐHQB ngày 22/8/2011 của Hiệu trưởng

11/3/2013

11/3/2013

Còn hiệu lực

 

181/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Trường ĐHQB

25/01/2013

25/01/2013

Hết hiệu lực ngày 03/5/2018

Thay thế bởi Quyết định số 819/QĐ-ĐHQB ngày 03/5/2018

 

2400/QĐ-ĐHQB

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường ĐHQB ban hành kèm theo QĐ số 1182/QĐ-ĐHQB ngày 11/8/2011 của Hiệu trưởng

20/12/2012

20/12/2012

Còn hiệu lực

(đã được sửa đổi bổ sung một số điều và hợp nhất tại Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03/6/2014)

 

2378/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô của Trường ĐHQB

13/12/2012

13/12/2012

Còn hiệu lực

 

2350/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý học sinh, sinh viên

07/12/2012

07/12/2012

Còn hiệu lực

 

2292/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Nội quy trường học Trường ĐHQB

03/12/2012

03/12/2012

Hết hiệu lực Ngày 25/5/2017 (Thay thế bởi QĐ số 909/QĐ-ĐHQB ngày 25/5/2017)

 

1404/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường ĐHQB

28/8/2012

28/8/2012

Hết hiệu lực ngày 13/3/2017 (Thay thế bởi Quyết định số 342/QĐ-ĐHQB ngày 13/3/2017)

 

952/ĐHQB-NQ

Nội quy sử dụng điện

12/6/2012

12/6/2012

Còn hiệu lực

 

346/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định tham dự hội nghị, hội thảo khoa học tổ chức ngoài trường

29/02/2012

29/02/2012

Còn hiệu lực

 

62/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường ĐHQB

03/02/2012

03/02/2012

Còn hiệu lực

 

31/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hệ thống Website Trường ĐHQB

18/01/2012

18/01/2012

Còn hiệu lực

 

2192/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường ĐHQB

16/12/2011

16/12/2011

Hết hiệu lực ngày 21/10/2016

 

2067/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHQB

24/11/2011

24/11/2011

Còn hiệu lực

 

1182/QĐ-ĐHQB

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường ĐHQB

11/8/2011

Áp dụng từ năm học 2011 - 2012

Còn hiệu lực

(đã được sửa đổi bổ sung một số điều  và hợp nhất tại Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03/6/2014)

 

1158/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành các quy định thực hiện các quy chế đào tạo hiện hành

  Gồm có:

10/8/2011

10/8/2011

 

 

Quy định về công tác trợ lý giáo vụ khoa kiêm văn thư khoa

 

 

Không còn phù hợp

 

Quy định về việc biên soạn, sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo

 

 

Còn hiệu lực

 

Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”

 

 

Còn hiệu lực

 

Quy định về việc làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

 

Còn hiệu lực

 

1082/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường ĐHQB

01/8/2011

01/8/2011

Hết hiệu lực ngày 13/3/2017 (Thay thế bởi Quyết định số 342/QĐ-ĐHQB ngày 13/3/2017)

 

284/QĐ-ĐHQB

Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa và quy tắc ứng xử trong Trường ĐHQB

18/3/2009

18/3/2009

Còn hiệu lực

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình