Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

12/7/2016 9:43:06 PM
Được quy định tại Mục 5, Chương II Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ngày 22/11/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHQB...

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

I. Chức năng

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý và triển khai các hoạt động về thanh tra nội bộ; pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác thanh tra

a) Xây dựng các văn bản quản lý công tác thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

b) Lập kế hoạch thanh tra nội bộ theo quý,năm, định kỳ và đột xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Đoàn thanh tra nội bộ theo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

d) Tổ chức thanh tra các kỳ thi theo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: thanh tra thi gồm thanh tra công tác chuẩn bị thi, công tác coi thi, chấm thi, việc chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện của Hội đồng thi; thanh tra xét tuyển, xét tốt nghiệp gồm thanh tra công tác chuẩn bị xét tuyển,công tác xét tuyển, việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển, việc xét và công nhận tốt nghiệp; thanh tra việc tổ chức thực hiện và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án;

đ) Thanh tra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trường gồm: việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường...;

e) Kiến nghị cơ quan quản lý giáo dục các cấp có biện pháp để đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về biện pháp khắc phục khi phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án.

g) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc Trường;

h) Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

i) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

2. Công tác pháp chế

a) Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế theo từng năm học, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm và các văn bản liên quan đến công tác pháp chế trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các quy định, quy chế của Nhà trường, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc Trường;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa đổi và bổ sung hệ thống văn bản quản lý của Nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn;

d) Kiểm tra về mặt pháp lý đối với các thỏa thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành. Theo dõi, phát hiện và đề xuất biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định;

đ) Định kỳ rà soát hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống văn bản quản lý của Nhà trường thông qua việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát cũng như tình hình thực tiễn nhằm phát hiện,xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định, quy chế trái pháp luật, mâu thuẫn,chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hoặc tình hình thực tiễn;

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác do các cơ quan gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

g) Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường trên cơ sở các quy định của pháp luật; tư vấn cho Trưởng các đơn vị thuộc Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực được giao theo quy định của Nhà trường và pháp luật;

h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cấp có thẩm quyền về công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình theo dõi thi hành pháp luật theo yêu cầu.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Trường;

b) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị liên quan, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

c) Tập hợp và phân loại các tài liệu, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

4. Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

b) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan có thẩm quyền.

5. Công tác khác

a) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức của đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị;

d) Tổ chức đánh giá, xếp loại và xét bình bầu thi đua đối với viên chức quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

đ) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị đúng quy định;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của đơn vị và do Hiệu trưởng phân công.

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
P. Thanh tra-Pháp chế- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình